KOORDINÁTOR BOZP

• Plán BOZP • Řízení projektů • Kontroly
staveb • Metodická pomoc • Školení

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Jeho činnost se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Povinnosti zadavatelů staveb

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. (viz níže), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. (viz níže).

Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Zajišťujeme služby odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi.

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby: Koordinátor BOZP...

 • zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby: Koordinátor BOZP...

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 • navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

 • Stavby u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • Stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • Potápěčské práce
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

KONTAKT

Koordinace, s.r.o.
Rybná 24
110 00 Praha 1

info@koordinace-bozp.cz

Zelená linka: 800 188 881
Mobilní telefon: 608 777 072

Zákaznická podpora Zákaznická podpora: školení Kontaktní formulář