VÍCE NEŽ
15 LET PRAXE

• Dokumentace • Systém OHSAS 18001 • ISO 9011 • Kontroly • Metodické řízení • Školení

BEZPEČNOST PRÁCE - BOZP

Zákoník práce určuje povinnost neustále vyhledávat rizika plynoucí z výkonu činnosti, vyhodnocovat je a rizika odstraňovat. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). V případě nedodržení může úřad udělit pokutu za každý zjištěný přestupek. Naše společnost zajišťuje komplexní služby dodavatelským způsobem s cílem vyloučit omyly a nedostatky v BOZP a PO.

Zajišťujeme činnosti BOZP, zejména:

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • trvalé udržování dokumentace BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • periodické kontroly stavu BOZP v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
 • provádění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky
 • spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a o povinnostech na úseku BOZP
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na vyhledávání rizik)
 • zpracování dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění
 • vypracování informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP na základě vypracovaných tematických plánů školení
 • zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích objednatele (např. v oblasti závodní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.)
 • odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)
 • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP, upozornění na nedostatky a návrhy na opatření na odstranění nedostatků
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích objednatele
 • osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru.

Dokumentace BOZP

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Provozní , dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti

Školení BOZP

Dle příslušných ustanovení zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech.

Základní typy školení:

 • BOZP pro vedoucí zaměstnance
 • BOZP pro ostatní zaměstnance
 • Poskytnutí první pomoci
 • Školení řidičů
 • Školení práce ve výškách
 • Školení strojníků
 • Školení vysokozdvižných vozíků

KONTAKT

Koordinace, s.r.o.
Rybná 24
110 00 Praha 1

info@koordinace-bozp.cz

Zelená linka: 800 188 881
Mobilní telefon: 608 777 072

Zákaznická podpora Zákaznická podpora: školení Kontaktní formulář